A collection of photographs and images of British India

By using this site, you agree we can set and use cookies. For more details of these cookies and how to disable them, see our cookie policy.

 

     
 

Home / Personal Collections / Lt Col Ron O'Brien, Indian Army 41

އުފެދުނު ތާރިޚު / All

ޖެނުއަރީ ފެބްރުއަރީ މާރޗް އޭޕްރީލް މޭ ޖޫން ޖުލައި އޮގަސްޓް ސެޕްޓެމްބަރ އޮކްޓޯބަރ ނޮވެމްބަރ ޑިސެންބަރ All
 • Parade, Karachi Parade, Karachi
  1612 ހިޓްތައް
 • Parade, Karachi Parade, Karachi
  1754 ހިޓްތައް
 • Untitles Untitles
  1149 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  1300 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  1062 ހިޓްތައް
 • Mohmand Operations 1933 - Tent Mohmand Operations 1933 - Tent
  1301 ހިޓްތައް
 • Fort Milward Kajuri Plain 1933 Fort Milward Kajuri Plain 1933
  1730 ހިޓްތައް
 • Attestation Parade Karachi 1929 Attestation Parade Karachi 1929
  1124 ހިޓްތައް
 • Lancers Lancers
  1270 ހިޓްތައް
 • 15 August 1947 15 August 1947
  1403 ހިޓްތައް
 • Invitation to Celebrate Independence Day Invitation to Celebrate Independence Day
  1181 ހިޓްތައް
 • Record of Service from 1938 to 1946 Record of Service from 1938 to 1946
  1023 ހިޓްތައް
 • Waziristan Camp Nov 1937 Waziristan Camp Nov 1937
  1183 ހިޓްތައް
 • Waziristan Camp Nov 1937 Waziristan Camp Nov 1937
  1229 ހިޓްތައް
 • Chaklala 1934 Chaklala 1934
  1138 ހިޓްތައް
 • Chaklala, 1934 Chaklala, 1934
  1595 ހިޓްތައް
 • Chaklala, 1934 Chaklala, 1934
  1228 ހިޓްތައް
 • Chaklala, 1934 Chaklala, 1934
  1590 ހިޓްތައް
 • Mohmand Operations 1933 Mohmand Operations 1933
  1026 ހިޓްތައް
 • Mohmand Operations Tribseman 1933 Mohmand Operations Tribseman 1933
  986 ހިޓްތައް
 • Baluch Regiment Presentation of Colours 15th Nov 1929 Baluch Regiment Presentation of Colours 15th Nov 1929
  1111 ހިޓްތައް
 • Presentation of Colours Baluch Regt 1929 Presentation of Colours Baluch Regt 1929
  1210 ހިޓްތައް
 • Presentation of Colours Baluch Regt 1929 Presentation of Colours Baluch Regt 1929
  1238 ހިޓްތައް
 • Presentation of Colours Baluch Regt 1929 Presentation of Colours Baluch Regt 1929
  1153 ހިޓްތައް
 • Presentation of Colours Regt 1929 Presentation of Colours Regt 1929
  1245 ހިޓްތައް
 • Presentation of Colours to the 1st, 4th, 5th & 10th Battalions of the Baluch Regiment Presentation of Colours to the 1st, 4th, 5th & 10th Battalions of the Baluch Regiment
  1425 ހިޓްތައް
 • The Baluch Mess August 1929 The Baluch Mess August 1929
  1285 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  850 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  965 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  966 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  947 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  1029 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  1026 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  963 ހިޓްތައް
 • Parade Karachi 1929 Parade Karachi 1929
  917 ހިޓްތައް
 • Parade North West Frontier Parade North West Frontier
  1281 ހިޓްތައް
 • The Mess Multan 1928 The Mess Multan 1928
  1076 ހިޓްތައް
 • Multan 1928 Multan 1928
  925 ހިޓްތައް
 • Multan 1928 10th Baluch Multan 1928 10th Baluch
  1067 ހިޓްތައް
 • Baluch Regt Crest Multan 1928 Baluch Regt Crest Multan 1928
  1395 ހިޓްތައް
 • Lieut. H.J.R. O'Brien, Multan 1928 Lieut. H.J.R. O'Brien, Multan 1928
  1226 ހިޓްތައް