ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Southern Provinces Mounted Rifles A.F. (I) 1