ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Andersonx + Synottx + Vipanx + Griffithx 1