ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Bandiporax + Bandipurx + Bandipurax 5