ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Eustacex + Bandiporex + Bandiporax 5