ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Phillipsx + Synottx + Vipanx + Griffithx 1