ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Phillipsx + Andersonx + Synottx + Griffithx 1