ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Jhansix + Indian Armyx + Adamsx + Vasudevanx 1