ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Freemasonx + Methodistx + Madras School of Musicx + Heronx 1