ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Post Officex + Charles Streatfeild Jamesx 1